1. Úvodné ustanovenia
  1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti WINDOW GLASS, s.r.o. /ďalej len „obchodné podmienky“/ tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej  zmluvy,  inej zmluvy  alebo zmluvného dojednania ( objednávka, zmluva o dielo atď.)  /ďalej len „KZ“/ uzatvorenej medzi spoločnosťou WINDOW GLASS, s.r.o., IČO: 35907690 /ďalej len „predávajúci“/ a kupujúcim.
  1.2 Všeobecné obchodné podmienky sú v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení /ďalej len „Obchodný zákonník „/ nedeliteľnou súčasťou vyššie  kúpnej zmluvy  a obsahujú  úpravu vzájomných práv a povinností medzi predávajúcim a kupujúcim.
  1.3. Kupujúci bol pred uzatvorením kúpnej zmluvy, prípadne pred objednaním tovaru zoznámený so Všeobecnými obchodnými  podmienkami /ďalej len „VOP“/. Za zoznámenie  s VOP sa považuje aj ich doručenie elektronickými prostriedkami kupujúcemu, ich zverejnenie na web stránkach predávajúceho www.windowglass.sk. Uzatvorením kúpnej zmluvy /objednávkou/, prípadne odberom tovaru, kupujúci súhlasí so znením aktuálne platných VOP.
  1.4. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava záväzkových vzťahov medzi podnikateľmi podľa § 409 a následných ustanovení Obchodného  zákonníka a úprava občianskoprávnych záväzkových vzťahov podľa § 588 a následných ustanovení Občianskeho zákonníka pri uzatvorení kúpnej zmluvy.
  1.5. Objednávkou uvedeného tovaru kupujúci odoberá pre vlastnú obchodnú činnosť výrobok vyhradeného výrobcu, zaradený pod § 73 ods. 3 písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /sklo, vrátane tabuľového obločného skla/ a uvádza ho na trh v Slovenskej republike, ktorý nebude tvoriť súčasť komunálneho odpadu. V prípade odpredaja výrobku získaného touto objednávkou konečným spotrebiteľom, do maloobchodnej sieti, berie na vedomie povinnosť včas informovať vyhradeného výrobcu výrobku o ich množstve z objemu objednávky.
 2. Predmet zmluvy o dielo, kúpnej zmluvy alebo objednávky
  2.1. Predmet zmluvy o dielo, kúpnej zmluvy alebo objednávky je záväzok dodávateľa dodať a predať kupujúcemu tovar a službu špecifikovanú kupujúcim (rozmer, množstvo atď.) a záväzok kupujúceho tovar a službu prevziať a zaplatiť cenu podľa podmienok dojednaných v kúpnej zmluve.
 3. Obchodné podmienky a dohoda o cene
  3.1.Všetky návrhy, ich akceptácia, alebo ich zmeny, ktoré sa týkajú vlastných podmienok obchodovania (odlišných od týchto Všeobecných obchodných podmienok) podľa dohodnutej kúpnej zmluvy, objednanie tovaru, dodanie tovaru, cena a podobne, sú záväzné pre kupujúceho a predávajúceho pokiaľ sú urobené v písomnej podobe a sú preukázateľne doručené a potvrdené obidvomi stranami.
  3.2. Cena tovaru alebo služby je dohodnutá ako cena pevná, vo všeobecnosti vrátane dodávky,  dopravy  a montáže (ak bola dohodnutá v KZ) alebo ako cena EXW (exworks) sklad WINDOW GLASS, s.r.o. Mliečany 64, Dunajská Streda podľa vzájomného odsúhlasenia medzi predávajúcim a kupujúcim. Cena nezahŕňa prípadné zvýšené náklady ako napríklad práce naviac. Cena za dodatočné plnenie bude určená na základe vzájomnej dohody predávajúceho a kupujúceho. Cena musí zodpovedať obvyklej cenovej úrovni. Zmena ceny môže byť uskutočnená len po vzájomnej dohode obidvoch strán.
  3.3. Cenová ponuka predávajúceho sa vzťahuje výlučne na presne vymedzenú  špecifikáciu tovaru a služby zaslanú kupujúcim a ktorá je jednoznačne určená. Orientačnými cenovými informáciami pre nepresne určený tovar alebo službu nie je predávajúci viazaný.
  3.4. Predávajúci je návrhom ceny a ostatnými údajmi o tovare a jeho dodávke viazaný po dobu 15 dní. Uvedená 15 dňová lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni preukázateľného odoslania návrhu kupujúcemu, pokiaľ nie je uvedené v jednotlivých prípadoch inak.
 4. Objednanie tovaru a služby
  4.1. Objednanie tovaru a služby kupujúcim sa realizuje výlučne zaslaním písomnej alebo elektronickej objednávky.
  4.2.Spoločnosť Window Glass, s.r.o. pri výrobe výrobkov zo skla nezodpovedá za navrhnuté zloženie a ani za to, či je konečný výrobok vhodný na účel, pre ktorý sa má použiť. Za špecifikáciu výrobku je zodpovedný kupujúci.
  4.3. Objednávka tovaru musí obsahovať presnú špecifikáciu tovaru a služby a musí byť zrozumiteľná. V prípade, že potvrdená objednávka nie je zrozumiteľná predávajúci bezodkladne po zistení vyžiada došpecifikovanie predmetu zákazky a zároveň môže v tejto súvislosti dodanie tovaru odmietnuť, alebo upraviť termín dodania.
  4.5.V prípade, že kupujúci objednáva špecifický tovar, ktorý nemá štandardné rozmery, je povinný spolu s objednávkou dodať predávajúcemu presnú projektovú dokumentáciu.
  4.6. Pokiaľ nie je na objednávke úplne jasne udaná dĺžková jednotka, predávajúci vychádza z toho, že sa jedná o miery v milimetroch.
  4.7. Keď nie je na objednávke iná špecifikácia, potom  považuje za prvý udaný rozmer šírku a za druhý udaný rozmer výšku.
  4.8.U izolačných skiel je nutné uvádzať pozíciu umiestnenie skla (ornament, connex), či sa jedná o pohľad zvnútra, alebo zvonku hlavne u nepravidelných tvarov – v prípade neuvedenia bude pohľadová strana považovaná za vnútornú.
  4.9.Pokiaľ zákazník uvedie zloženie skla napr:VSG44.1 Low-e /14/ FC4 /16/ Low-e 6tak je exteriérové sklo VSG44.1.Pokiaľ k tomu priloží obrázok a nešpecifikuje „pohľadovú stranu“ tak považujeme pohľadovú stranu za vnútornú.
  4.10.Štandardné umiestnenie pokovenej vrstvy pri izolačných sklách je pri dvojsklách na 3. pozícii (#3), pri trojsklách na 2. a 5. pozícii (#2 a #5).Pri použití stopsolového exteriérového skla umiestňujeme štandardne „stopsolovú“ pokovenú vrstvu na pozíciu ( #2), t.j. do priestoru dutiny izolačného skla z dôvodu ochrany tejto vrstvy pred mechanickým poškodením.Taktiež ornamentné sklá umiestňujeme štandardne stranou ornamentu do priestoru dutiny.Pokiaľ chce zákazník iné umiestnenie – je potrebné  jednoznačne špecifikovať pozíciu – t.j. znakom mriežky a č. pozície (#č).
  4.11. Keď zadáva kupujúci tvar výrobku šablónou, je táto šablóna dodaná na jeho náklady do miesta výroby predávajúceho. Uprednostňuje sa namiesto šablón predloženie objednávky v digitálnej forme v uzavretých krivkách (formát DXF, DWG, alebo obdobný formát). Pri zložitých nepravidelných tvaroch akceptuje predávajúci zadanie tvaru len v digitálnej forme v uzavretých krivkách (formát DXF, DWG, alebo obdobný formát).
  4.12. Šablóny musia byť dodané na materiáloch nedeformujúcich tvar zadania v mierke 1:1. V prípade použitia šablóny na inom materiáli /papier, kartón, atď./, ktorý môže deformovať zadanie, predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné rozmerové či tvarové nezrovnalosti.
  4.13. V prípade nejednoznačnej, či viacznačnej špecifikácie tovaru kupujúcim, ktorú predávajúci nemohol overiť, sa za správnu považuje tá, ako ju pochopil predávajúci. Všetky rozmery musia byť kótované k jednému referenčnému bodu /napr. vľavo dole/. Prípadné použitie tzv. reťazových kót je zhotoviteľom považované za orientačné.
  4.14. Na každej šablóne musí byť čitateľné meno objednávateľa, číslo objednávky a vyznačenie strany.
  4.15. Požiadavka na prednostné dodanie tovaru a služby, ak nie je priamo špecifikovaná v kúpnej zmluve, je možná len po predchádzajúcej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim. Takáto služba môže byť spoplatnená nad rámec ceny uvedenej v potvrdení objednávky.
  4.16. Objednávka sa považuje za zrušenú, ak nedošlo zo strany predávajúceho k písomnému (alebo formou emailu) potvrdeniu objednávky v lehote do 10 dní od jej obdŕžania. Predávajúci nezaručuje predbežný dátum dodania uvedený na potvrdení objednávky pokiaľ nie je potvrdenie objednávky okamžite odsúhlasené kupujúcim.
 1. Dodanie tovaru, skladovanie, preprava a obaly
  5.1. Tovar bude dodaný predajcom na miesto určenia stanovené kupujúcim, ak bola v KZ dohodnutá preprava tovaru predajcom. Miesto určenia musí byť špecifikované a odsúhlasené dopredu v KZ.  Ak nebolo dojednané zloženie tovaru, je kupujúci povinný zaistiť zloženie tovaru na vlastné náklady, pričom v plnej miere preberá na seba riziko za poškodenie tovaru pri jeho zložení. Predávajúci si vyhradzuje právo na predlženie termínu dodania uvedeného na potvrdení objednávky o maximálne 7 dní.
  5.2. Ak nebola v KZ dohodnutá preprava, záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený akonáhle predávajúci preukázateľne oznámi kupujúcemu, že tovar je pripravený na prevzatie. Kupujúci je povinný bezodkladne po tom čo mu bolo oznámené, že tovar je pripravený k odberu, tovar v rámci výdajných hodín odobrať, pričom predávajúci zabezpečí pre kupujúceho pristavenie vhodne uloženého tovaru (tento moment je považovaný za prevzatie tovaru kupujúcim). Kupujúci je zodpovedný za vhodné naloženie tovaru a preberá na seba riziko jeho poškodenia od momentu pristavenia tovaru predávajúcim. Predávajúci sa zaväzuje, že poskytne kupujúcemu primeranú dopomoc pri nakládke tovaru. V prípade, že tovar kupujúci neprevezme do  5 pracovných dní, bude tovar vhodným spôsobom na náklady kupujúceho uskladnený v priestoroch predávajúceho. Za každý deň skladovania tovaru bude kupujúcemu účtované skladné vo výške 1%  z celkovej ceny tovaru. V prípade, že kupujúci celkom odmietne tovar prebrať bude mu vyrubená jednorazová pokuta vo výške hodnoty celého tovaru bez DPH. Neprevzatím tovaru vzniká predávajúcemu právo odstúpiť celkom od zmluvy.
  5.3. Tovar je balený v štandardných obaloch podľa technologických noriem určených na prepravu daného tovaru. Obaly sú transportné, vratné a predávajúci ich prepožičiava kupujúcemu. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu obaly do  14 dní. V prípade, že kupujúci nevráti obaly v tejto lehote bude mu za každý deň zadržania vratných obalov navyše účtovaný prenájom vo výške 0,5% hodnoty vratného obalu (minimálne však z hodnoty 400 EUR bez DPH) uvedenej na dodacom liste. Ak nebudú vratné obaly vrátené ani do 45 dní od prevzatia tovaru, bude kupujúcemu fakturovaná hodnota vratného obalu v plnej výške uvedenej na dodacom liste. Kupujúci sa zaväzuje v takomto prípade faktúru uhradiť.  Počas doby zapožičania obalu kupujúci zodpovedá za stratu, prípadné škody na obale.
  5.4. V prípade, že miesto dodania tovaru je iné ako sídlo prevádzky kupujúceho, je kupujúci povinný zabezpečiť pristavenie vratných obalov v rámci lehoty na vrátenie v sídle prevádzky kupujúceho. Po vzájomnej dohode je možné vyzdvihnutie vratných obalov aj v inom mieste ako sídlo prevádzky kupujúceho.
  5.4. Nakladanie s nevratnými obalmi sa riadi zákonmi o odpadoch.

5.5.Po dohode termínu a miesta dodania, dopravu zrealizujeme vlastnými nákladnými vozidlami alebo prostredníctvom externého prepravcu. 5.6.Požiadavka na prepravu tovaru sa uvádza spolu s objednávkou  skla na obchodnom oddelení. Cena prepravy je stanovená v platnom cenníku.

 1. Platobné podmienky
  6.1. Nárok na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu dňom dodania tovaru alebo služby. Podkladom pre platbu je daňový doklad faktúra vystavená predávajúcim, ktorá obsahuje zákonné náležitosti.
  6.2. Kupujúci sa zaväzuje dodržať dohodnuté platobné podmienky, t.j. zaplatiť celkovú kúpnu cenu v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na určený účet predávajúceho, pokiaľ nie je písomne dohodnuté niečo iné.
  6.3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu včas, t.j. v dohodnutej lehote splatnosti, v jej plnej výške a bez akejkoľvek zrážky. Bankové poplatky za prevod sú hradené kupujúcim.
  6.4. Zmluvné strany sa dohodli, že až do úplného zaplatenia ceny tovaru, tento zostáva vo vlastníctve predávajúceho a kupujúci je oprávnený s tovarom disponovať. Ak kupujúci predá takýto tovar tretej osobe postupuje týmto aj pohľadávku predávajúceho v plnej výške dlžnej sumy. Predávajúci je oprávnený takýto tovar odobrať kupujúcemu až do zaplatenia dlžnej ceny. Predávajúci je oprávnený v takomto prípade vyúčtovať kupujúcemu všetky náklady spojené s demontážou, dopravou a skladovaním tovaru.
  6.5. Ak kupujúci bude v omeškaní s platbou, v jednom alebo viacerých obchodných prípadoch viac ako 5 kalendárnych dní, alebo platby zastavil alebo sa podstatne zhoršila jeho majetková situácia, stávajú sa všetky pohľadávky predávajúceho splatnými ihneď.  Zároveň sa rušia aj všetky dohodnuté platobné a obchodné úľavy. Prebiehajúce zákazky môžu byť tiež vylúčené z výroby alebo môže byť predĺžený ich termín dodania. Pre prípadné ďalšie dodávky môžu byť požadované platby dopredu alebo môžu byť ďalšie dodávky tovaru alebo služieb odmietnuté.
  6.6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ znáša všetky priame či nepriame náklady súvisiace s vymáhaním pohľadávky. Jedná sa o vecné náklady, cestovné za použitie vozidla, nocľažné, telefónne náklady, právne služby, správne, súdne poplatky a iné preukázateľné náklady.
  7. Vlastnícke vzťahy a nebezpečenstvo škody
  7.1. Predávajúci je vlastníkom tovaru až do úplného zaplatenia ceny tovaru. Cena za tovaru je úplne zaplatená pripísaním čiastky na účet predávajúceho vedený v peňažnom ústave alebo zaplatením čiastky v hotovosti. Spoločnosť Window Glass , s.r.o. si vyhradzuje právo účtovať úroky z omeškania za oneskorenie platby pri prekročení splatnosti, ktoré sú 0,06% za každý deň omeškania odo dňa splatnosti. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru. Úplným zaplatením sa rozumie aj zaplatenie pokút, sankcií a úrokov zapríčinených kupujúcim.
  7.2. Kupujúci nesie v plnej výške náklady na opravu za všetky poruchy a chyby na tovare vzniknuté neprirodzeným opotrebením /pokiaľ ho nespôsobil predávajúci/, použitím násilia, nesprávnym zaobchádzaním personálu objednávateľa.

7.3.Neuzatvorené reklamačné konania nie sú dôvodom k neuhradeniu za odobratý tovar.
8. Záverečné ustanovenia

8.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru, výrobkov a služieb spoločnosti WINDOW GLASS, s.r.o. sú platné od: 01.09.2012.
Posledná zmena: v Dunajskej Strede, dňa: 30.06.2016