Záručné podmienky   a  reklamačný poriadok

POVINNOSTI   PREDÁVAJÚCEHO  A  ZÁRUČNÁ  DOBA

Povinnosti predávajúcich v reklamačnom konaní upravuje Občiansky zákonník (ďalej len OZ – zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, vrátane poslednej novely zákon č. 150/2004 Z. z.) a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa tohto zákona sa riadi aj spoločnosť WINDOW GLASS, s.r.o. (ďalej len predávajúci).
Za nami vyrábaný a predávaný tovar a službu poskytujeme zákonnú záručnú dobu 24 mesiacov.
Za kvalitu predávaného tovaru voči spotrebiteľovi právne zodpovedá predávajúci. Táto zodpovednosť je objektívna, t. j. predávajúci sa jej nemôže nijako zbaviť. Zodpovedá aj za chyby, o ktorých nevedel. Nie je rozhodujúce, či ide o chyby zjavné alebo skryté, ktoré sa prejavia až pri používaní tovaru.
Ak má tovar chyby, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho na ne upozorniť.
·  V prípade zachovania osobitných pravidiel pri užívaní tovaru, napr. ak sa užívanie tovaru riadi návodom, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu návod na používanie v slovenskom jazyku. Ak túto povinnosť predávajúci nesplní, je povinný nahradiť kupujúcemu týmto vzniknutú škodu. Predávajúci je povinný poskytnúť potrebné certifikáty k jednotlivým typom skiel.
·  Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv. Reklamácie sa prijímajú výlučne písomne: emailom, faxom alebo poštou. Reklamáciu treba doručiť na emailovú adresu: reklamacie@windowglass.sk alebo na objednavky.vyroba@windowglass.sk. Písomné reklamácie poštou prosíme doručiť na adresu: WINDOW GLASS, s.r.o. Mliečany 64, Dunajská Streda, 929 01, alebo faxom na nasledovné faxové číslo: +421 31 55197 13. Reklamačný protokol musí obsahovať: kópiu dodacieho listu, alebo faktúry potvrdzujúc tým skutočnosť, že daný výrobok bol zakúpený v spoločnosti WINDOW GLASS, s.r.o., dokumentáciu reklamovaného výrobku: faktúra, dodací list, fotodokumentáciu reklamovaného výrobku (jednoduché digitálne fotografie reklamovaného tovaru) a krátky, ale výstižný popis povahy reklamácie /popis vady , poškodenia,  napr. poškrabané sklo, rozbité sklo atď.).
·  Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou,   t. j. vydať záručný list. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe tovaru.

Pre rýchle a včasné vybavenie reklamácie je kupujúci povinný vrátiť reklamovaný výrobok späť predávajúcemu do výrobného podniku, alebo štandardného miesta dodávky k posúdeniu (odvozu, likvidácie) a uviesť v písomnej reklamácii nasledujúce údaje:

  • názov (meno) kupujúceho
  • jednoznačný a zrozumiteľný popis chyby
  • číslo zákazky predávajúceho (uvedené na etiketách prilepených na sklách, sprievodnej dokumentácii),
  • druh tovaru, rozmer (šírka, výška), počet kusov, prípadne iné bližšie špecifikácie nezaznamenané v sprievodnej dokumentácii (nepravidelné tvary, vkladané diely v izolačných sklách apod.)
  • miesto, kde sa reklamované sklá nachádzajú (ak ich nie je možné odovzdať na posúdenie do výrobného podniku predávajúceho, alebo jeho zmluvnému dopravcovi)
  • kontaktný telefón na kompetentnú osobu, s ktorou je možné reklamáciu riešiť.
  • vlastný návrh riešenia /nový výrobok, zľava za ceny, oprava výrobku iné riešenie /

PRÁVA KUPUJÚCEHO
Súčasné platné právne predpisy garantujú spotrebiteľovi právo na kúpu bezchybného tovaru. Jednoznačne dávajú spotrebiteľovi právo na to, aby bol tovar bezchybný počas celej záručnej doby a to na základe zodpovednosti predávajúceho za chyby, ktoré sa v tejto dobe vyskytnú.

Občiansky zákonník stanovuje záručné doby, ktoré predávajúci za žiadnych okolností nemôže skrátiť:
· 24 mesiacov u predaného tovaru
· 24 mesiacov pri zhotovení veci na zákazku
· 3 mesiace pri oprave a úprave veci
· 18 mesiacov pri stavebných opravách a úpravách
· 3 roky pri zhotovení stavby
· 12 mesiacov pri predaji použitých vecí.
Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na chybu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.
Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
Práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru závisia od druhu a povahy poškodenia tovaru.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vady odstrániť v čo najkratšom, technicky možnom čase.
Zhotoviteľ sa zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovať pozáručný servis.
Každá reklamácia výrobku, tovaru či služby musí byť objednávateľom uplatnená písomnou formou s vyznačením dôvodu reklamácie a doručená na adresu predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení vady v súlade s reklamačným poriadkom spoločnosti.
Zhotoviteľ má právo na kontrolu reklamovaného tovaru či služby. Postup pri reklamácii je riadený organizačnými smernicami zhotoviteľa.
Oprávnená reklamácia je zhotoviteľom uhradená maximálne v plnej výške reklamovanej hodnoty tovaru. Iné nároky na náhradu sú vylúčené. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu náklady spojené s posúdením oprávnenosti jeho reklamácie (skúšky nezávislých laboratórií, cestovné apod.).
Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie skla, neodborné zásahy do mechanizmov a zariadení, škody na diele v dôsledku zmeny v statike stavby.
Tepelne tvrdené bezpečnostné sklá sú dodávané a montované v súlade s normami: EN 12150 1-5.
Odberateľ je povinný preberať dodávku spolu s dodávateľom poverenou osobou, prítomným pri odovzdaní tovaru. (šofér, skladník, obchodný zástupca) Pri preberaní kontrolovať úplnosť a neporušenosť dodávky.
Prípadné nezhody, prasknutie skla, neúplný počet dodaných skiel poznačiť, podpisom a pečiatkou potvrdiť na dodacom liste, a/alebo na šoférom vyplnenom reklamačnom protokole. Reklamácia chýbajúceho výrobku po odchode šoféra, prípadne zákazníka po vlastnom odbere, nemôže byť uznaná.
Reklamácia prasknutého, rozbitého skla môže byť uplatnené pri preberaní dodávky. Po odchode šoféra, prípadne zákazníka po vlastnom odbere, najneskôr do nasledujúceho dňa, ale už s adekvátnou fotodokumentáciou. Musí byť sklo na pôvodnom mieste, nedotknuté, nepreložené, na fotke má byť vidno spôsob uloženia skla, výrobný štítok, a zistená chyba, východiskový bod lomu. Ani v prípade priloženia adekvátnej fotodokumentácie nemôže byť reklamácia uznaná, ak k prasknutiu došlo nárazom cudzieho telesa,  pod páskou dôsledkom tepelného šoku, alebo pod páskou, dôsledkom položenia stojanu na nerovnú plochu. Ďalej reklamácia prasknutia nemôže byť uznaná pri nedodržaní skladovacích podmienok.

Každý odberateľ izolačných skiel musí vytvoriť riadne skladovacie podmienky (pokryté sklá, chránené pred vplyvom poveternostných podmienok, ako priamym slnečným  žiarením, ľadom, snehom, atď. keďže polyuretán nie je odolný voči UV žiareniu a tiež sa zvyšuje termické pnutie, v dôsledku čoho môže dôjsť k prasknutiu izolačného skla) čím zaručí dlhodobú životnosť izolačných skiel a svojich výrobkov okenných jednotiek a zaistí oprávnené a rýchle reklamačné konanie. Výrobca zárukou nepreberá záväzok k úhrade za náklady vzniknuté v rámci výmeny reklamovaného výrobku (ďalšie náklady na dopravu, montáž a demontáž).

Za vadu /chybu, poškodenie/ sa nepovažuje:
1. Zarosenie medzipriestoru (izolovaného priestoru) v špeciálnych sklách
Záruka 2 rokov na vznik kondenzátu vodných pár v medzipriestoredvojskla – trojskla sa nevzťahuje na izolačné sklá, ktoré sú vytvorené aspoň jedným špeciálnym sklom. Špeciálnym sklom sa rozumie sklo, ktoré svojou povrchovou úpravou – nerovnosťou či nevyhovujúcim chemickým zložením – zamedzí dokonalému butylovému utesneniu spojov hliníkového rámčeku a povrchu tabule skla. Za špeciálne sklo je možné považovať sklo ornamentné, vitrážové, chodopakové, ohýbané, vypuklé , matované chemickým (satinato), alebo mechanickým (pieskované) spôsobom a pod.
2. Výskyt interferencií
U izolačného dvojskla sa môžu vyskytnúť interferencie vo forme spektrálnych farieb. Optické interferencie sú charakteristickým javom prekrývania dvoch alebo viac svetelných vĺn pri stretnutí v jednom bode. Vznikajú náhodne a nedajú sa ovplyvniť.
3. Efekt dvojskiel
Izolačné dvojsklo a trojsklo má uzavretý objem plynu, ktorého stav je určený barometrickým tlakom vzduchu. Po zabudovaní, pri zmenách teploty, tlaku vzduchu, vznikajú krátkodobé konkávne alebo konvexné prehnutia jednotlivých tabúľ a tým i optické skreslenia. Tento jav je fyzikálnou zákonitosťou všetkých izolačných skiel.
4. Anizotropia u tvrdených skiel a ich samovoľné prasknutie (zákazkové kalenie)
Vznikne u skla, ktoré bolo ošetrené predpínacím procesom. Rozdielnymi zónami napätia vzniká dvojitý lom svetelných lúčov, zviditeľňujú sa spektrálne farebné kruhy, motívy mrakov a pod.
Počas výroby sodnovápenokremičitého plaveného skla z nečistôt a z prímesí zo sklárskej vsádzky vznikajú v hmote skla inklúzie sulfidu nikelnatého. U tepelne neupraveného skla tento fakt nespôsobuje problém. Avšak pri kaliacom procese s ohrievaním na 560-580C a následným chladením je vyvolávané v skle permanentné povrchové tlakové napätie, pričom je menená aj jeho vnútorná štruktúra. Počas fázy ochladzovania skla, pretože NiS má inú tepelnú rozťažnosť ako sklo môže dôjsť lokálne k zvýšeniu vnútorného napätia až do takej miery, že nastane samovoľné roztrieštenie  (deštrukcia skla). Táto nepredvídateľná situácia, závisí od viacerých faktorov ako množstvo, rozloženie, veľkosť inklúzií NiS, ako aj napr. od ich vzdialenosti k povrchu, alebo hrúbky daného skla.
5. Kondenzácia na vnútorných plochách
Tvorba rosy na tabuli izolačného skla smerom do miestnosti je určená hodnotou „U“, vlhkosťou vzduchu a vnútornou a vonkajšou teplotou. Orosenie tabúľ je podporované obmedzenou cirkuláciou vzduchu, záclonami atď. U izolačného dvojskla s obzvlášť vysokou tepelnou izoláciou sa môže krátkodobo tvoriť rosa na vonkajšej strane skla vtedy, keď je vonkajšia vlhkosť veľmi vysoká a teplota vzduchu je vyššia, než teplota povrchu tabule.
6. Zmáčanie skiel
Zmáčanie povrchu vonkajšej strany izolačného skla môže byť rozdielne, napr. kvôli odtlačku prstov, etikiet, vyhladzovacím prostriedkom a pod. Pri vlhkom povrchu skla spôsobeného rosením, dažďom alebo vodou sa pri čistení skla môže stať rozdielne zmáčanie viditeľným.
7. Izolačné sklo s medziokennými priečkami
Dôsledkom vyplývajúcim zo zmien šírky medziokenných priečok, spôsobených zmenou teploty v medzisklennej (izolovanej) dutine medzi sklami nie je možné zabrániť. Viditeľné rezy pílou a nepatrné odlupovanie farby v oblasti rezu sú podmienené výrobou. Odchýlky od pravouhlosti v rozdelených poliach je nutné hodnotiť pri zohľadnení výrobných a montážnych tolerancií. Pri nepriaznivých vplyvoch okolia sa môžu občas pri priečkach vyskytnúť klopkajúce zvuky.
8. Prasklina v skle
Preťaženie neočakávaným cudzím pôsobením, napr. náraz, tepelne indukované napätie alebo pohyby konštrukcie rámu, príp. kontakty s konštrukciou pri používaní, môžu viesť k lomu skla. Keby bolo puknutie skla prítomné už pred spracovaním, toto spracovanie by nebolo možné, sklo by nebolo možné rezať atď. Lom skla nie je dôvodom k reklamácii v rámci našej záruky.
Táto záruka sa nevzťahuje na:
a) spojenia s ornamentným, pieskovaným, leptaným ako aj kaleným emailovaným sklom,
b) poškodenia výrobkov spôsobené jeho používateľom alebo treťou osobou v dôsledku zlého užívania, čo sa týka taktiež inštalácie a konzervácie;
c) poškodenia výrobkov spôsobené ich používaním spôsobom, ktorý nie je v súlade s ich určením
d) poškodenia výrobkov spôsobené užívateľom ich používaním do nesprávnych inštalačných alebo exploatačných materiálov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
Spoločnosť WINDOW GLASS, s.r.o. zodpovedne vyhlasuje, že naše výrobky sú vyrábané modernou výrobnou technológiou, sú kvalitné, podliehajú prísnym technickým normám a sú kontrolované pravidelne a nekompromisne. No i napriek nášmu úsiliu sa občas môže stať, že niektorý z našich produktov sa poškodí, alebo nevyhovuje úplne vysokým technickým požiadavkám a prísnym technickým normám. Výskyt týchto vád však predstavuje veľmi zanedbateľné percento z celkového počtu nami vyrábaných kvalitných výrobkov. Práve preto spoločnosť WINDOW GLASS, s.r.o každú reklamáciu zaeviduje do svojej databázy a vynaloží maximálne úsilie o včasné odstránenie reklamovanej vady výmenou vadného výrobku za nový, alebo navrhne inú formu riešenia (dobropis, či storno faktúry). I občasný (skôr mizivý) výskyt týchto vád nás poháňa k ich eliminovaniu, k výrobe ešte kvalitnejších výrobkov, aby naši zákazníci boli s našimi výrobkami stále viac spokojní.

V Dunajskej Strede, dňa: 01.08.2012