HUN – Általános üzleti és szerződési feltételek és szabályzat


AT – Geschäftsbedingungen und andere verbindliche Bedingungen und Ordnungen der Handelsgesellschaft


Obchodné podmienky a iné záväzné podmienky a poriadky

obchodnej spoločnosti WINDOW GLASS, s.r.o.

 so sídlom: Mliečany 64, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 907 690

 

ODDIEL I

Obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky súkromnej obchodnej spoločnosti WINDOW GLASS, s.r.o., so sídlom: Mliečany 64, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 907 690, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 29097/T, DIČ: 2021903774, IČ DPH: SK2021903774 /ďalej len „Spoločnosť“/ /ďalej len „Obchodné podmienky“/ tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, inej zmluvy alebo zmluvného dojednania (cenová ponuka, objednávka a Zákazka), ako aj zmluvy o dielo, ai.) /ďalej len „Zmluva“/ uzatvorenej medzi Spoločnosťou /ďalej len „predávajúci“/ a kupujúcim.

1.2 Obchodné podmienky sú v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 zákona FZ ČSFR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení /ďalej len „Obchodný zákonník“/, ako tzv. iné obchodné podmienky, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Spoločnosti www.windowglass.sk, alebo sú stranám uzavierajúcim zmluvu známe, alebo k cenovej ponuke, príp. k zákazke priložené, súčasťou Zmluvy a obsahujú úpravu práv a povinností predávajúceho a kupujúceho pri objednaní a dodaní tovaru, ako aj pri prípadnej reklamácii tovaru.

1.3. Kupujúci je povinný sa pred uzatvorením Zmluvy, prípadne pred objednaním tovaru oboznámiť s Obchodnými podmienkami a následne sa nimi v celom zmluvnom vzťahu riadiť. Za oboznámenie s Obchodnými podmienkami sa považuje aj ich doručenie elektronickými prostriedkami kupujúcemu, ich zverejnenie na webovom sídle a webovej stránke predávajúceho www.windowglass.sk. Uzatvorením Zmluvy a/alebo odoslaním objednávky na adresu predávajúceho, prípadne odberom tovaru, kupujúci súhlasí bez výhrad so znením aktuálnych Obchodných podmienok, a tieto v celom rozsahu považuje za platnú súčasť Zmluvy ako platného právneho úkonu a tým istým momentom sa má zato, že sa kupujúci na týchto obchodným podmienkach s predávajúcim výslovne dohodol, a výslovne spolu vymienili odchýlenie sa, resp. vylúčenie niektorých dispozitívnych zákonných ustanovení Obchodného zákonníka.

1.4. Predmetom týchto Obchodných podmienok je úprava záväzkových vzťahov medzi podnikateľmi podľa § 409 a následných ustanovení Obchodného zákonníka a úprava občianskoprávnych záväzkových vzťahov podľa § 588 a následných ustanovení Občianskeho zákonníka pri uzatvorení kúpnej zmluvy.

1.5. Objednávkou uvedeného tovaru kupujúci odoberá pre vlastnú obchodnú činnosť výrobok vyhradeného výrobcu, zaradený pod § 73 ods. 3 písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /sklo, vrátane tabuľového obločného skla/ a uvádza ho na trh v Slovenskej republike, ktorý nebude tvoriť súčasť komunálneho odpadu. V prípade predaja výrobku získaného touto objednávkou konečnému spotrebiteľovi, do maloobchodnej sieti, berie na vedomie povinnosť včas informovať vyhradeného výrobcu výrobku o ich množstve z objemu objednávky.

 1. Predmet Zmluvy

2.1. Predmet Zmluvy je záväzok predávajúceho dodať a predať kupujúcemu tovar a službu špecifikovanú kupujúcim v objednávke, príp. k prílohe v nej (rozmer, množstvo, atď.), pričom prednosť rozdielne uvádzaných údajov a dát sa bude spravovať nižšie uvedenými ustanoveniami Obchodných podmienok a záväzok kupujúceho tovar a službu prevziať a zaplatiť cenu podľa podmienok dojednaných v kúpnej zmluve.

 1. Obchodné podmienky a dohoda o cene

3.1. Všetky akceptované návrhy, ponuky, a/alebo ich obojstranne odsúhlasené zmeny, ktoré sa týkajú vlastných podmienok obchodovania (odlišných od týchto Obchodných podmienok) podľa dohodnutej Zmluvy, objednanie tovaru, dodanie tovaru, cena a podobne, sú záväzné pre kupujúceho a predávajúceho pokiaľ sú urobené v písomnej podobe a sú preukázateľne doručené druhej zmluvnej strane a písomne potvrdené obidvomi stranami.

3.2. Cena tovaru a/alebo služby je dohodnutá ako cena pevná, vo všeobecnosti vrátane dodávky, dopravy a montáže (ak bola dohodnutá v Zmluve) alebo ako cena EXW (exworks) sklad WINDOW GLASS, s.r.o., Mliečany 64, Dunajská Streda podľa vzájomného odsúhlasenia medzi predávajúcim a kupujúcim. Cena nezahŕňa prípadné zvýšené náklady ako napríklad práce naviac. Cena za dodatočné plnenie bude vždy určená na základe vzájomnej dohody predávajúceho a kupujúceho. Cena musí zodpovedať obvyklej cenovej úrovni v mieste a čase dodania tovaru. Zmena ceny bude uskutočnená len po vzájomnej dohode obidvoch strán s tým, že pokiaľ nedôjde k dohode o cene za dodatočné plnenie, toto dodatočné plnenie nebude zo strany predávajúceho uskutočnené. Zmena špecifikácie tovaru urobená kupujúcim, sa považuje za novú objednávku tovaru so samostatným procesom uzatvorenia Zmluvy.

3.3. Cenová ponuka predávajúceho sa vzťahuje výlučne na presne vymedzenú špecifikáciu tovaru a služby zaslanú kupujúcim a ktorá je jednoznačne určená. Orientačnými cenovými informáciami pre nepresne určený tovar alebo službu nie je predávajúci viazaný.

3.4. Predávajúci je návrhom ceny a ostatnými údajmi o tovare a jeho dodávke uvedenými v cenovej ponuke viazaný 10, slovom: desať kalendárnych dní. Uvedená desaťdňová lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni preukázateľného odoslania cenovej ponuky kupujúcemu, pokiaľ nie je uvedené v jednotlivých prípadoch inak.

 1. Objednanie tovaru a služby

4.1. Objednanie tovaru a služby kupujúcim sa realizuje výlučne zaslaním písomnej objednávky v listinnej alebo elektronickej podobe.

4.2. Spoločnosť pri výrobe výrobkov zo skla nezodpovedá za navrhnuté zloženie a ani za to, či je konečný výrobok vhodný na účel, pre ktorý bol výrobok zamýšľaný použiť. Za špecifikáciu výrobku je zodpovedný kupujúci.

4.3. Objednávka tovaru musí obsahovať presnú špecifikáciu tovaru a služby a musí byť zrozumiteľná. V prípade, že potvrdená objednávka nie je zrozumiteľná predávajúci bezodkladne po zistení vyžiada doplnenie špecifikácie predmetu zákazky a zároveň môže v tejto súvislosti dodanie tovaru odmietnuť, alebo jednostranne upraviť termín dodania, prípadne predbežný termín dodania.

4.5. V prípade, že kupujúci objednáva špecifický tovar, ktorý nemá štandardné rozmery, je povinný spolu s objednávkou dodať predávajúcemu presnú technickú dokumentáciu. V prípade tepelne tvrdených výrobkov, ktoré v konečnej aplikácii nadväzujú na seba, je potrebné dodať aj náhľad umiestnenia jednotlivých výrobkov v zostave (dvojkrídlové dvere, viackusové posuvné dvere, apod.).

4.6. Pokiaľ nie je na objednávke úplne jasne zadaná dĺžková jednotka, predávajúci vychádza z toho, že sa jedná o miery v milimetroch.

4.7. Keď nie je na objednávke iná špecifikácia, potom sa považuje za prvý zadaný rozmer šírka a za druhý zadaný rozmer výška.

4.8. Pri izolačných sklách je nutné uvádzať pozíciu umiestnenie skla (ornament, connex), či sa jedná o pohľad zvnútra, alebo zvonku, najmä pri nepravidelných tvaroch. V prípade neuvedenia tzv. pohľadovej strany, bude za tzv. pohľadovú stranu považovaná vnútorná strana.

4.9. Pokiaľ kupujúci uvedie zloženie skla napr.: VSG44.1 Low-e /14/ FC4 /16/ Low-e 6, potom je exteriérové sklo VSG44.1. Pokiaľ kupujúci k uvedenému priloží obrázok, avšak nešpecifikuje tzv. pohľadovú stranu, bude za tzv. pohľadovú stranu považovaná vnútorná strana.

4.10. Štandardné umiestnenie pokovenej vrstvy pri izolačných sklách je pri dvojsklách na 3. pozícii (#3), pri trojsklách na 2. a 5. pozícii (#2 a #5). Pri použití stopsolového exteriérového skla bude štandardne „stopsolová“ pokovená vrstva umiestnená na pozícii (#2), t.j. do priestoru dutiny izolačného skla, a to z dôvodu ochrany tejto vrstvy pred mechanickým poškodením. Ornamentné sklá budú štandardne umiestnené stranou ornamentu do priestoru dutiny. Pokiaľ má kupujúci záujem o iné umiestnenie, je potrebné výslovne a jednoznačne špecifikovať pozíciu – t.j. znakom mriežky a čísla pozície (#č).

4.11. V prípade, ak kupujúci bude zadávať tvar výrobku šablónou, je povinný túto šablónu dodať včas na svoje náklady do miesta výroby predávajúceho, t.j. do sídla Spoločnosti na adrese: Mliečany 64, Dunajská Streda. Predávajúci uprednostňuje predložiť namiesto šablón objednávku v digitálnej podobe v tzv. uzavretých krivkách (formát DXF, DWG, alebo obdobný formát). Pri zložitých a/alebo nepravidelných tvaroch akceptuje predávajúci zadanie tvaru len v digitálnej podobe v tzv. uzavretých krivkách (formát DXF, DWG, alebo obdobný formát).

4.12. Šablóny musia byť dodané na materiáloch nedeformujúcich tvar zadania v mierke 1:1. V prípade, ak budú šablóny dodané na inom materiáli /napr. papier, kartón, atď./, pri ktorom môže dôjsť k deformovaniu zadania, predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné rozmerové či tvarové nezrovnalosti, s čím je kupujúci v celom rozsahu uzrozumený.

4.13. V prípade nejednoznačnej, či viacznačnej špecifikácie tovaru kupujúcim, ktorú predávajúci nemohol z dôvodu nedostatku včasnej súčinnosti zo strany kupujúceho riadne overiť, sa za správny výklad špecifikácie tovaru považuje ten, ktorý z predloženej špecifikácie tovaru vyrozumel predávajúci. Všetky rozmery musia byť kótované k jednému referenčnému bodu /napr. vľavo dole/. Prípadné použitie tzv. reťazových kót je predávajúcim považované iba za orientačné. Pri rozdieloch medzi objednávkou v listinnej podobe a medzi objednávkou v elektronickej podobe (E-mail, CD apod.), ktoré si odporujú, má vždy prednosť elektronická podoba objednávky.

4.14. Na každej šablóne musí byť čitateľné obchodné meno, prípadne meno a priezvisko objednávateľa, číslo objednávky a vyznačenie tzv. pohľadovej strany. Ak je tovar konkretizovaný nákresom a zároveň aj šablónou, a tieto nie sú v zhode, sú za rozhodujúce považované údaje zo šablóny. Ak je k objednávke pripojená príloha (výkres, skica, fotografia, atď.) a údaje uvedené v tejto prílohe sú v rozpore so samotnou objednávkou, sú za rozhodujúce považované údaje uvedené v samotnej objednávke tovare.

4.15. Akceptácia požiadavky kupujúceho na prednostné dodanie tovaru a služby, ktorá nebolo priamo špecifikovaná v Zmluve, je možná len po predchádzajúcej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim. Za prednostné dodanie tovaru a/alebo služby je predávajúci oprávnený vyúčtovať tzv. urýchľovací poplatok, ktorý bude nad rámec ceny uvedenej v Zákazke.

4.16. Objednávka sa považuje za zrušenú, ak zo strany predávajúceho nedošlo k písomnému potvrdeniu objednávky v lehote do 10, slovom: desiatich kalendárnych dní od jej doručenia predávajúcemu, a to buď v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe prostredníctvom E-mailu.

4.17. Predávajúci v Zákazke uvedie tzv. predbežný termín dodania tovaru a/alebo služby, ktorý sa však môže líšiť od skutočného termínu dodania tovaru a/alebo služby maximálne o 10, slovom: desať pracovných dní.

4.18. Dodatočné zmeny v obsahu Zmluvy. Zmeny v obsahu Zmluvy (zmena záväzkového vzťahu) musia mať písomnú formu a musia byť predávajúcim písomne potvrdené, inak sú neplatné. Zmenami pôvodný záväzok dodať tovar zaniká a je nahradený záväzkom novým, pokiaľ z dohody o zmene záväzku nevyplýva, že nový dojednaný záväzok vzniká vedľa doposiaľ existujúceho. Dohoda o zmenách spočívajúcich v zmenách rozmerov, množstva, či inej špecifikácie tovaru je možná najneskôr pred zadaním tovaru do výroby. Návrh kupujúceho na zmenu rozmerových, či technických parametrov tovaru po jeho zadaní do výroby nebude predávajúcim prijatý a v platnosti zostáva doterajší záväzok. Súčasťou dohody o zmenách skutočností, uvedených v tretej vete tohto bodu Obchodných podmienok musí byť i dohoda o zmene predbežného termínu dodania tovaru, inak je dohoda o zmenách skutočností, uvedených tretej vete tohto bodu Obchodných podmienok neplatná.

 1. Dodanie tovaru, skladovanie, preprava a obaly

5.1. Tovar bude dodaný predávajúcim na miesto určenia stanovené kupujúcim, ak bola v Zmluve dohodnutá aj odplatná preprava tovaru predávajúcim. Miesto určenia musí byť špecifikované a odsúhlasené vopred v Zmluve. Ak nebola dojednaná vykládku tovaru, je kupujúci povinný zabezpečiť vykládku tovaru na vlastné náklady, pričom v plnej miere preberá na seba zodpovednosť, ako aj nebezpečenstvo za poškodenie tovaru pri jeho vykládke.

5.2. Ak nebola v Zmluve dohodnutá preprava, záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený akonáhle predávajúci preukázateľne oznámi kupujúcemu, že tovar je pripravený na prevzatie. Za preukázateľnú formu oznámenia sa považuje písomná forma v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailovej správy odoslanej predávajúcim na ktorúkoľvek e-mailovú adresu, z ktorej kupujúci s predávajúcim komunikoval. Kupujúci je bezodkladne po tom, čo mu bolo oznámené, že tovar je pripravený k odberu, povinný tovar v rámci výdajných hodín, t.j. v pracovné dni od 08.00h do 15.00h riadne odobrať, pričom predávajúci zabezpečí pre kupujúceho pristavenie vhodne uloženého tovaru (tento moment je považovaný za prevzatie tovaru kupujúcim). Kupujúci je zodpovedný za vhodnú nakládku tovaru a preberá na seba zodpovednosť a nebezpečenstvo jeho poškodenia od momentu pristavenia tovaru predávajúcim. V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar do 5, slovom. piatich pracovných dní odo dňa preukázateľného oznámenia kupujúcemu, že tovar je pripravený na prevzatie, bude tovar vhodným spôsobom na náklady kupujúceho odplatne uskladnený v priestoroch predávajúceho. Za každý deň skladovania tovaru bude kupujúcemu účtované skladné v sume predstavujúcej 1%, slovami: jedno percento z celkovej ceny skladovaného tovaru. V prípade, ak kupujúci tovar nepreberie do 90, slovom: deväťdesiatich kalendárnych dní odo dňa jeho uskladnenia v priestoroch predávajúceho a/alebo celkom odmietne tovar prevziať, bude mu popri skladnom vyrubená aj jednorazová zmluvná pokuta vo výške kúpnej ceny celého tovaru bez DPH, s čím kupujúci bez výhrad súhlasí. Neprevzatím tovaru vzniká predávajúcemu právo odstúpiť celkom od zmluvy. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok predávajúceho na riadnu a včasnú úhradu skladného, ako aj na riadnu a včasnú úhradu zmluvnej pokuty.

5.3. Tovar je balený v štandardných obaloch podľa technologických noriem určených na prepravu daného tovaru. Obaly sú transportné, vratné a do 45, slovom: štyridsiatich piatich kalendárnych dní odo dňa ich prevzatia ostávajú vo vlastníctve predávajúceho a predávajúci ich vypožičiava, príp. následne prenajíma, príp. napokon odpredá kupujúcemu. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu všetky vypožičané obaly do 14, slovom: štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru s obalmi. V prípade, ak kupujúci riadne nevráti všetky obaly v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu Obchodných podmienok, dôjde k zmene právnej kvalifikácie právneho vzťahu výpožičky založeného medzi predávajúcim ako požičiavateľom a kupujúcim ako vypožičiavateľom prevzatím tovaru s obalmi vo vlastníctve predávajúceho kupujúcim na právny vzťah nájmu, v zmysle ktorého bude predávajúci v právnom postavení prenajímateľa oprávnený vyúčtovať kupujúcemu v právnom postavení nájomcu za každý kalendárny deň nevrátenia vratných obalov vo vlastníctve predávajúceho nájomné v sume predstavujúcej 0,5 %, slovami: päť desatín percenta z hodnoty vratného obalu uvedenej na dodacom liste (minimálne však z hodnoty 600,– EUR bez DPH, slovami: šesťsto eur bez dane z pridanej hodnoty, t.j. minimálne nájomné za jeden vratný obal bude 3,- EUR/deň bez DPH, slovami: tri eurá bez dane z pridanej hodnoty). Ak nebudú vratné obaly vrátené ani do 45, slovami: štyridsaťpäť kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, bude kupujúcemu fakturovaná hodnota vratného obalu v plnej výške uvedenej na dodacom liste. Kupujúci sa zaväzuje všetky náklady vyúčtované faktúrou riadne a včas uhradiť. Počas doby zapožičania obalu kupujúci zodpovedá za stratu, prípadné škody na obale.

5.4. V prípade, že miesto dodania tovaru je iné ako sídlo, príp. prevádzkareň kupujúceho, je kupujúci povinný zabezpečiť pristavenie vratných obalov v rámci lehoty na vrátenie v sídle prevádzky kupujúceho s riadnym a včasným písomným avízom o pristavení prostredníctvom e-mailu. Po vzájomnej dohode je možné vyzdvihnutie vratných obalov aj v inom mieste ako sídlo prevádzky kupujúceho.

5.5. Nakladanie s nevratnými obalmi sa riadi zákonom o odpadoch, ako aj ostatnými právnymi predpismi upravujúcimi nakladanie s odpadmi.

5.6. Predávajúci po dohodnutí termínu a miesta dodania, zrealizuje prepravu vlastnými nákladnými motorovými vozidlami alebo prostredníctvom externého prepravcu.

5.7. Požiadavku na prepravu tovaru je kupujúci povinný písomne uviesť zároveň s objednávkou skla na obchodnom oddelení Spoločnosti. Cena prepravy je stanovená v platnom cenníku zverejnenom na webovom sídle Spoločnosti, resp. na webovej stránke Spoločnosti.

5.8. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť. Ak predávajúci nedodá tovar včas, alebo nesplní iný svoj záväzok včas v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, vrátane oneskorenia dodávok od jeho dodávateľov a subdodávateľov a/alebo zmeny dĺžky ich dodacích lehôt, nebude toto oneskorenie považované za omeškanie predávajúceho a doba plnenia vrátane termínu dodania tovaru sa primerane prispôsobí charakteru a dĺžke trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru, resp. s plnením iného jeho záväzku pre prekážky spôsobené kupujúcim. V prípadoch náhodných alebo mimoriadnych udalostí, vzniknutých bez zavinenia predávajúceho, t.j. vzniknutých náhodou alebo neočakávane vplyvom prírodných síl (napr. živelné pohromy, epidémia, pandémia, požiar, povodeň, atď.) alebo ľudským konaním (poruchy v doprave, štrajky, výluky, verejné porušenia poriadku, mobilizácia, embargo, povstanie, vojna, zákaz prevodu devíz, obmedzenie dodávok energie, technické závady, pracovné konflikty, prerušenie a/alebo ukončenie výroby materiálu, atď.) zásahom vyššej moci, ktorému sa nedá odolať, a ktoré sťažujú alebo znemožňujú predávajúcemu, či jeho dodávateľom riadne a včas dodať tovar (ďalej len „vyššia moc“) sa nepovažuje za porušenie jeho zmluvných povinností z titulu uzatvorenej Zmluvy a kupujúcemu tým nevznikne právo od zmluvy odstúpiť ani nárokovať zákonné a/alebo zmluvné sankcie. Pokiaľ zásah vyššej moci zaviní, že sa predávajúci ocitne v omeškaní s dodaním tovaru, a/alebo s plnením iného svojho záväzku, predlžuje sa doba plnenia vrátane termínu dodania tovaru o dobu, počas ktorej zásah vyššej moci trval.

5.9. Kupujúci je povinný v dostatočnom predstihu oznámiť predávajúcemu osobu, ktorú splnomocnil na prevzatie tovaru a/alebo služby v dodacom mieste a na písomné potvrdenie prevzatia tovaru a/alebo služby bez vád na dodacom liste. Ak nebude za kupujúceho konať štatutárny orgán, alebo osoba písomne splnomocnená v Zmluve, alebo osoba, ktorá je na to vzhľadom na svoje pracovné zaradenie poverená a oprávnená, musí byť osoba na úkon prevzatia tovaru a/alebo služby, ako aj na úkon písomného potvrdenia prevzatia tovaru a/alebo služby bez vád na dodacom liste splnomocnená samostatným plnomocenstvom. Pokiaľ kupujúci žiadnu osobu na prevzatie tovaru a/alebo služby v mieste dodania a na písomné potvrdenie prevzatia tovaru a/alebo služby bez vád na dodacom liste takto neurčí, ale určená osoba sa nebude na mieste v čase dodania tovaru a/alebo služby nachádzať, je predávajúci oprávnený odovzdať tovar a/alebo službu osobe zdržujúcej sa v určenom mieste dodania, ktorá oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a druh svojho vzťahu ku kupujúcemu a svoju vôľu riadne tovar a/alebo službu prevziať písomným potvrdením na dodacom liste a prevzatie oznámiť kupujúcemu. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru včas, pokiaľ kupujúci zmarí predanie tovaru tým, že nezaistí v mieste dodania osobu, oprávnenú k prevzatiu tovaru a/alebo služby od predávajúceho. Všetky náklady, vzniknuté s opätovnou prepravou tovaru do miesta dodania je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu na základe vystavenej faktúry, a to z dôvodu, že okamihom prvého zmarenia prevzatia tovaru a/alebo služby od predávajúceho v mieste dodania tovaru sa kupujúci dostal do omeškania s prevzatím tovaru a/alebo služby od predávajúceho v mieste dodania, v dôsledku čoho je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu v sume predstavujúcej 1%, slovom: jedno percento z kúpnej ceny neprevzatého tovaru za každý aj začatý deň omeškania s prevzatím tovaru.

5.10. Pokiaľ predávajúci dodá po dohode s kupujúcim tovar na miesto určenia, je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu prepravné a manipuláciu podľa obvyklých cien dopravcov, ak sa strany nedohodnú písomne na niečom inom.

5.11. Predávajúci nezodpovedá za zhodu tovaru dodávaného v rôznych časových intervaloch a vyrobených v rôznych šaržiach (napr. farebná odlišnosť materiálov, atď.).

Predávajúci nenesie zodpovednosť za konečný výsledok technologického procesu, prevedenom na materiáli dodanom kupujúcim (napr. na jeho skle, atď.), alebo materiáli či výrobku, ktorý kupujúci dodal pre zabudovanie do tovaru, či jeho kompletizácie. Kupujúci je povinný v prípadoch, keď zistí, že dodaný tovar nezodpovedá objednanému tovaru, alebo vykazuje viditeľné chyby alebo tovar nezodpovedá STN alebo EN pre daný výrobok, tovar alebo službu, príp. všeobecne záväzným platným právnym predpisom alebo normám, taký tovar vyradiť z ďalšieho procesu spracovania (kompletácie, osadzovania, atď.) a ihneď písomne informovať predávajúceho a počkať na jeho pokyny.

5.12. Ak kupujúci prevezme tovar s vadami a napriek uvedenému tento tovar použije pre vlastné potreby alebo pre potreby tretej osoby, najmä, avšak nielen, ak tento tovar s vadami zabuduje do stavby a/alebo inak použije, a následne tovar reklamuje u predávajúceho, túto reklamáciu nebude predávajúci akceptovať, pretože konaním kupujúceho boli vady tovaru akceptované, ako vady, ktoré nie je potrebné odstrániť.

 1. Platobné podmienky

6.1. Nárok na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu dňom dodania tovaru a/alebo služby. Podkladom pre platbu je daňový doklad, t.j. faktúra vystavená predávajúcim kupujúcemu, ktorá obsahuje zákonom požadované náležitosti.

6.2. Kupujúci sa zaväzuje dodržať dohodnuté platobné podmienky, t.j. zaplatiť celkovú kúpnu cenu v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na určený bankový účet predávajúceho, pokiaľ nie je písomne dohodnuté niečo iné.

6.3. Kupujúci sa zaväzuje kúpnu cenu, ako aj ďalšie platby, na ktorých úhradu je povinný, uhradiť riadne a včas, t.j. v jej plnej výške a bez akejkoľvek zrážky a v dohodnutej lehote splatnosti. Bankové poplatky za prevod kúpnej ceny, či inej fakturovanej platby znáša kupujúci.

6.4. Zmluvné strany sa dohodli, že až do úplného zaplatenia ceny tovaru, tento zostáva vo vlastníctve predávajúceho a kupujúci je oprávnený s tovarom disponovať. Predávajúci je oprávnený takýto tovar odobrať kupujúcemu až do zaplatenia celej sumy dlžnej kúpnej ceny a kupujúci je povinný pri odobratí tovaru poskytnúť Predávajúcemu všetku súčinnosť, o ktorú bude Predávajúcim žiadaný. Predávajúci je oprávnený v takomto prípade vyúčtovať kupujúcemu všetky náklady spojené s demontážou, dopravou a skladovaním tovaru a kupujúci je povinný ich riadne a včas predávajúcemu zaplatiť.

6.5. Ak kupujúci bude v omeškaní s platbou, v jednom alebo viacerých obchodných prípadoch viac ako 5, slovom: päť kalendárnych dní, a/alebo platby zastavil a/alebo sa podstatne zhoršila jeho majetková, príp. finančná situácia, stávajú sa všetky pohľadávky predávajúceho splatnými ihneď.  Zároveň sa rušia aj všetky dohodnuté platobné a obchodné zľavy. Prebiehajúce obchodné prípady môžu byť tiež vylúčené z výroby alebo môže byť predĺžený ich termín dodania. Pre prípadné ďalšie dodávky môžu byť požadované platby vopred alebo môžu byť ďalšie dodávky tovaru a/alebo služieb odmietnuté.

6.6. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci znáša všetky priame aj nepriame náklady predávajúceho súvisiace s vymáhaním pohľadávky voči kupujúcemu. Jedná sa o vecné náklady, cestovné, prepravné, nocľažné, telekomunikačné náklady, právne služby, znalečné, notárske odmeny, správne a súdne poplatky a iné preukázateľne vynaložené náklady.

 1. Vlastnícke právo k tovaru, vlastnícke vzťahy a nebezpečenstvo škody.

7.1. Predávajúci je vlastníkom tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru. Kúpna cena za tovar je úplne zaplatená pripísaním celej sumy ceny tovaru na bankový účet predávajúceho špecifikovaný na faktúre alebo zaplatením celej sumy ceny tovaru v hotovosti do pokladne predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať úroky z omeškania za oneskorenie platby pri prekročení splatnosti, ktoré sú 0,06 %, slovami: šesť stotín percenta za každý aj začatý deň omeškania s platbou odo dňa splatnosti do dňa úplného zaplatenia dlžnej sumy. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru. Úplným zaplatením sa rozumie aj zaplatenie pokút, sankcií a úrokov z omeškania.

7.2. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za náklady na opravu za všetky poruchy a chyby na tovare vzniknuté neprirodzeným opotrebením /pokiaľ ho nespôsobil predávajúci/, použitím násilia, a/alebo nesprávnym zaobchádzaním personálu kupujúceho, príp. iných osôb, ktorým priamo alebo nepriami umožnil k tovaru prístup, a tieto náklady je povinný v plnom rozsahu znášať.

7.3. Neuzatvorené reklamačné konanie/a nie je/sú dôvodom na riadne a včasné neuhradenie kúpnej ceny za odobratý tovar.

7.4. Kupujúci bez výhrad súhlasí s tým, že predávajúci a kupujúci si vymienili, že predávajúci nie je v žiadnom prípade, t.j. ani v súvislosti s akceptáciou a vybavením reklamácie vady/vád tovaru povinný nahradiť škodu tým spôsobenú kupujúcemu, ani žiadne náklady, ktoré dodaním tovaru s vadami, uplatnením reklamácie a/alebo akceptáciou reklamácie vznikli kupujúcemu (napr. preprava tovaru, montáž, demontáž, doprava, mzdy, cestovné, stravné a ostatné).

 1. Voľba jazyka, práva a právomoci

8.1. Kupujúci, ktorý je zahraničnou osobou inkorporovanou v členskom štáte Európskej únie je povinný pred uzavretím Zmluvy písomne potvrdiť voľbu jazyka, práva a právomoci v nasledovnom znení:

8.2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že Zmluva bude uzatvorená v slovenskom jazyku.

8.3. Predávajúci a kupujúci sa v súlade s ustanovením článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I), zverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 04.07.2007 pod č. L 177/6. dohodli, že ich práva a povinnosti, ktoré vznikli alebo vzniknú na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom sa neprihliada na jeho kolízne ustanovenia.

8.4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z výkladu alebo vykonávania ustanovení Zmluvy v budúcnosti sa budú riešiť prednostne vzájomným rokovaním, pričom sa dohodli, že v súlade s ustanovením § 37e zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov zakladajú právomoc slovenských súdov podľa práva Slovenskej republiky. Predávajúci a kupujúci sa podrobia rozhodnutiu slovenských súdov podľa práva Slovenskej republiky.

8.5. Kupujúci, ktorý je zahraničnou osobou inkorporovanou v inom než členskom štáte Európskej únie, je povinný pred uzavretím Zmluvy písomne potvrdiť voľbu jazyka, práva a právomoci v nasledovnom znení:

8.6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že Zmluva bude uzatvorená v slovenskom jazyku.

8.7. Predávajúci a Kupujúci sa v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov dohodli, že ich práva a povinnosti, ktoré vznikli alebo vzniknú na základe Zmluvy alebo v súvislosti s nimi sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom sa neprihliada na jeho kolízne ustanovenia.

8.8. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z výkladu alebo vykonávania ustanovení Zmluvy v budúcnosti sa budú riešiť prednostne vzájomným rokovaním, pričom sa dohodli, že v súlade s ustanovením § 37e Zákona o MPSaP zakladajú právomoc slovenských súdov podľa práva Slovenskej republiky.

8.9 Kupujúci uzatvorením Zmluvy prehlasuje, že

 • voči jeho majetku nie je začaté exekučné konanie, a/alebo,
 • nie je insolventný, alebo že by mohol byť považovaný za platobne neschopného alebo predĺženého podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
 • nebol podaný návrh na vyrovnanie, reštrukturalizáciu alebo vyhlásenie konkurzu na jeho majetok a/alebo,
 • nie je v likvidácii a/alebo,
 • vo všeobecnosti nenastala akákoľvek skutočnosť, ktorá by ohrozila splatenie peňažného záväzku Kupujúceho v termíne jeho splatnosti Predávajúcemu.
 1. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto Obchodné podmienky Spoločnosti sú platné od: 31.03.2022 a účinné od 15.04.2022.

9.2. Obchodné podmienky Spoločnosti sú zhotovené v listinnej aj elektronickej podobe, a to v slovenskom jazyku podľa bodu 8.2 a 8.6. Obchodných podmienok s anglickou, maďarskou a s nemeckou jazykovou mutáciou. V prípade rozporu slovenskej jazykovej verzie Obchodných podmienok a anglickej, maďarskej, príp. nemeckej jazykovej mutácie jednotlivých ustanovení Obchodných podmienok a/alebo rozporov a/alebo pochybností o ich obsahu, má slovenská jazyková verzia Obchodných podmienok jednoznačnú prednosť pred anglickou, maďarskou a/alebo nemeckou jazykovou mutáciou.

Posledná zmena: v Dunajskej Strede, dňa: 31.03.2022

ODDIEL II

Záručné podmienky a reklamačný poriadok

 1. Povinnosti predávajúceho a záručná doba

1.1. Povinnosti predávajúceho v reklamačnom konaní upravuje zákon NZ ČSSR č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov /ďalej len „OZ“/ a zákon NR SR č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a uvedenými zákonmi sa riadi aj súkromná obchodná spoločnosť s obchodným menom WINDOW GLASS, s.r.o., so sídlom: Mliečany 64, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 907 690, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 29097/T, DIČ: 2021903774, IČ DPH: SK2021903774 /ďalej len „spoločnosť“ alebo „predávajúci“/ .

1.2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu na vyrábaný a predávaný tovar a službu zákonnú záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa dohodnutého dňa dodania tovaru a/alebo služby.

1.3. Za kvalitu predávaného tovaru voči spotrebiteľovi právne zodpovedá predávajúci. Táto zodpovednosť je objektívna, t. j. predávajúci sa jej nemôže nijako zbaviť. Zodpovedá aj za chyby, o ktorých nevedel. Nie je rozhodujúce, či ide o chyby zjavné alebo skryté, ktoré sa prejavia až pri používaní tovaru.

1.4. Ak má tovar chyby, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho na ne upozorniť.

1.5. V prípade zachovania osobitných pravidiel pri užívaní tovaru, napr. ak sa užívanie tovaru riadi návodom, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu návod na používanie v slovenskom jazyku. Ak túto povinnosť predávajúci nesplní, je povinný nahradiť kupujúcemu týmto vzniknutú škodu. Predávajúci je povinný poskytnúť potrebné certifikáty k jednotlivým typom skiel.

1.6. Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv. Reklamácie sa prijímajú výlučne písomne: E-mailom, faxom alebo poštou. Reklamáciu treba doručiť na E-mailovú adresu: reklamacie@windowglass.sk. Písomné reklamácie v listinnej podobe je potrebné doručiť prostredníctvom poštového podniku na adresu spoločnosti: WINDOW GLASS, s.r.o. Mliečany 64, 929 01 Dunajská Streda. Reklamačný protokol musí obsahovať: kópiu objednávky, zákazky, dodacieho listu a faktúry potvrdzujúc tým skutočnosť, že daný výrobok bol objednaný a zakúpený v spoločnosti, dokumentáciu reklamovaného výrobku: fotodokumentáciu reklamovaného výrobku (jednoduché digitálne fotografie reklamovaného tovaru) a jednoznačný, zrozumiteľný, výstižný, úplný, správny a pravdivý popis povahy reklamácie / jednoznačný, zrozumiteľný, výstižný, úplný, správny a pravdivý popis reklamovanej vady, poškodenia, atď.).

1.7. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou, t. j. vydať záručný list. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe tovaru.

1.8. Pre rýchle a včasné vybavenie reklamácie je kupujúci povinný vrátiť reklamovaný výrobok späť predávajúcemu do výrobného podniku, alebo štandardného miesta dodávky k posúdeniu (odvozu, likvidácie) a uviesť v písomnej reklamácii nasledujúce údaje:

1.8.1. názov, obchodné meno, príp. meno a priezvisko kupujúceho

1.8.2. jednoznačný, zrozumiteľný, úplný, správny a pravdivý popis chyby/vady, číslo objednávky, číslo zákazky predávajúceho (uvedené na etiketách prilepených na sklách, sprievodnej dokumentácii),

druh tovaru, rozmer (šírka, výška), počet kusov, prípadne iné bližšie špecifikácie nezaznamenané v sprievodnej dokumentácii (nepravidelné tvary, vkladané diely v izolačných sklách apod.)

1.8.3. miesto, kde sa reklamované sklá fakticky nachádzajú (ak ich nie je možné odovzdať na posúdenie do výrobného podniku predávajúceho, alebo jeho zmluvnému dopravcovi)

1.8.4. meno, priezvisko, pracovné zaradenie/postavenie, e-mailový kontakt a telefonický kontakt osoby oprávnenej v plnom rozsahu konať za kupujúceho, s ktorou je predávajúci oprávnený komunikovať počas reklamačného konania.

1.8.5. vlastný návrh riešenia reklamácie /nový výrobok, zľava za ceny, oprava výrobku iné riešenie /.

 1. Práva kupujúceho

2.1. Súčasné platné právne predpisy garantujú spotrebiteľovi právo na kúpu bezchybného tovaru. Jednoznačne dávajú spotrebiteľovi právo na to, aby bol tovar bezchybný počas celej záručnej doby, a to na základe zodpovednosti predávajúceho za chyby, ktoré sa v tejto dobe vyskytnú.

2.2. Občiansky zákonník stanovuje záručné doby, ktoré predávajúci za žiadnych okolností nemôže skrátiť:

2.2.1. 24, slovom: dvadsaťštyri mesiacov u predaného tovaru

2.2.2. 24, slovom: dvadsaťštyri mesiacov pri zhotovení veci na zákazku

2.2.3. 3, slovom: tri mesiace pri oprave a úprave veci

2.2.4. 18, slovom: osemnástich mesiacov pri stavebných opravách a úpravách

2.2.5. 3, slovom: tri roky pri zhotovení stavby

2.2.6. 12, slovom: dvanásť mesiacov pri predaji použitých vecí.

2.3. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na chybu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.

2.4. Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

2.5. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru závisia od druhu a povahy poškodenia tovaru.

2.6. Predávajúci sa zaväzuje vady odstrániť v čo najkratšom, technicky možnom čase.

2.7. Predávajúci sa zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovať odplatný pozáručný servis.

2.8. Každá reklamácia výrobku, tovaru či služby musí byť kupujúcim uplatnená písomnou formou s vyznačením dôvodu reklamácie a doručená na adresu predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení vady v súlade s reklamačným poriadkom predávajúceho.

2.9. Predávajúci má právo na vykonanie riadnej kontrolu reklamovaného tovaru, či služby. Postup pri reklamácii je riadený organizačnými smernicami predávajúceho.

2.10. Oprávnená reklamácia je predávajúcim uhradená maximálne v plnej výške reklamovanej hodnoty tovaru. Iné nároky na náhradu sú vylúčené. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu náklady spojené s posúdením oprávnenosti jeho reklamácie (skúšky nezávislých laboratórií, náklady znaleckého posudku, cestovné, právne služby, apod.) a kupujúci povinný je povinný vyúčtované náklady riadne a včas fakturovať.

2.11. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie skla, neodborné zásahy do mechanizmov a zariadení, škody na diele v dôsledku zmeny v statike stavby.

2.12. Tepelne tvrdené bezpečnostné sklá sú dodávané a montované v súlade s normami: EN 12150 1-5.

2.13. Kupujúci je povinný preberať dodávku tovaru spolu s predávajúcim poverenou osobou, prítomnou pri odovzdaní tovaru (šofér, skladník a/alebo obchodný zástupca) a pri preberaní záväzne a riadne skontrolovať úplnosť a neporušenosť tovaru.

2.14. Prípadné nezhody v dodanom tovare, prasknutie skla, neúplný počet dodaných skiel, či iné vady dodania tovaru jednoznačným, zrozumiteľným, výstižným, úplným, správnym a pravdivým opisom písomne uviesť v dodacom liste, a to všetko potvrdiť vlastnoručným podpisom preberajúceho a odtlačkom pečiatky na dodacom liste, a/alebo na šoférom vyplnenom reklamačnom protokole. Reklamácia chýbajúceho tovaru po odchode šoféra, prípadne kupujúceho po vlastnom odbere, nebude Predávajúcim uznaná.

2.15. Vady v zmysle prasknutého, a/alebo rozbitého skla možno uplatniť najneskôr pri preberaní dodávky tovaru a/alebo služieb. Po odchode šoféra, prípadne kupujúceho po vlastnom odbere dodaného tovaru, najneskôr do nasledujúceho dňa, ale už s adekvátnou fotodokumentáciou, pričom tovar – sklo musí byť na pôvodnom mieste, nedotknuté, nepreložené, na fotografii musí byť viditeľne a prehľadne zachytený spôsob uloženia tovaru –skla, výrobný štítok, zistená vada, ako aj východiskový bod lomu. Reklamácia nebude predávajúcim uznaná, ak k prasknutiu skla došlo nárazom cudzieho telesa,  pod páskou dôsledkom tepelného šoku, a/alebo pod páskou dôsledkom položenia stojanu na nerovnú plochu, a to bez ohľadu na to, či k reklamácii bola priložená potrebná fotodokumentácia. Reklamácia prasknutia skla nebude uznaná ani pri nedodržaní správnych skladovacích podmienok.

2.16. Každý kupujúci izolačných skiel musí vytvoriť riadne skladovacie podmienky (pokryté sklá, chránené pred vplyvom poveternostných podmienok, ako sú najmä priame slnečné žiarenie, ľad, sneh, atď. (keďže polyuretán nie je odolný voči UV žiareniu a tiež sa zvyšuje termické pnutie, v dôsledku čoho môže dôjsť k prasknutiu izolačného skla). Dodržaním správnych a riadnych skladovacích podmienok izolačných skiel kupujúci vytvorí podmienky pre dlhodobú životnosť izolačných skiel a svojich výrobkov okenných jednotiek a zaistí oprávnené a rýchle reklamačné konanie. Predávajúcemu akceptáciou a vybavením reklamácie dodávky tovaru z dôvodu jeho vád, nevzniká povinnosť uhradiť náklady vzniknuté v rámci výmeny reklamovaného výrobku (ďalšie náklady na dopravu a prepravu, na montáž a demontáž tovaru, mzdy, cestovné, atď.), ako aj ani nahradiť škodu, ktorá tým kupujúcemu vznikla. Povinnosť predávajúceho uhradiť kupujúcemu náklady vzniknuté v rámci výmeny reklamovaného výrobku (ďalšie náklady na dopravu a prepravu, na montáž a demontáž tovaru, mzdy, cestovné, atď.), a/alebo povinnosť predávajúceho nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá vadným dodaním tovaru kupujúcemu vznikla nevznikne ani uplatnením takýchto nákladov, resp. náhrady škody voči predávajúcemu. Pre odstránenie pochybností, kupujúci znáša sám všetky náklady a škody vzniknuté vadným dodaním tovaru.

2.17. Kupujúci je povinný vrátiť reklamovaný tovar predávajúcemu, pre potreby preskúmania oprávnenosti reklamácie. Lehota určená na vybavenie reklamácie, pri dodržaní vyššie uvedených podmienok je 30 kalendárnych dní a začne plynúť až po odovzdaní reklamovaného tovaru kupujúcim predávajúcemu alebo v prípade mimoriadnych a výnimočných okolností po preskúmaní tovaru predávajúcim na mieste. V prípade, že tovar nie je v tomto termíne vrátený späť, nie je reklamácia uznaná.

2.18. Vrátený reklamovaný tovar musí byť vrátený s podpísaným dodacím listom, riadne označený ako REKLAMÁCIA a ďalej na ňom musia byť uvedené tieto informácie:

2.18.1. názov, obchodné meno a/alebo meno a priezvisko kupujúceho

2.18.2. číslo objednávky, číslo zákazky a číslo položky

2.18.3. riadne vyznačenie chyby a jednoznačný, zrozumiteľný, úplný, správny a pravdivý  popis chyby/vady,

2.18.4. prípadné pôvodné označenie predávajúceho (štítok).

2.19. Tieto informácie musia byť na reklamovanom výrobku zabezpečené tak, aby aj v zhoršených klimatických podmienkach nedošlo k ich poškodeniu a následnej nečitateľnosti. Odporúčame použiť nezmývateľnú, t.j. vode odolnú fixku resp. nálepku. Neoznačené sklá budú ekologicky zlikvidované, pričom náklady na ich likvidáciu je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu na základe faktúry v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.

2.20. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní od získania všetkých informácií potrebných k posúdeniu reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na inej primeranej lehote. Do tejto doby sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady, podľa druhu tovaru a/alebo služby.

2.21. Ak predávajúci neuzná zodpovednosť za vadu tovaru a/alebo právo z vád tovaru a ak nebude právo kupujúcemu priznané právoplatným rozhodnutím súdu, má predávajúci nárok na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s reklamačným riadením vzniknú.

2.22. Pri reklamovanom skle musí byť umožnené posúdenie vád tovaru pracovníkom predávajúceho a v prípade, že je návšteva pracovníka predávajúceho na mieste reklamácie nedôvodná (jedná sa o vady, ktoré nemôžu byť ako reklamácia uznaná), hradí reklamujúci všetky náklady tejto cesty.

 1. Za vadu /chybu, poškodenie/ sa nepovažuje:

3.1. Zarosenie medzipriestoru (izolovaného priestoru) v špeciálnych sklách

Záruka 24 mesiacov na vznik kondenzátu vodných pár v medzi priestore dvojskla – trojskla sa nevzťahuje na izolačné sklá, ktoré sú vytvorené aspoň jedným špeciálnym sklom. Špeciálnym sklom sa rozumie sklo, ktoré svojou povrchovou úpravou – nerovnosťou, či nevyhovujúcim chemickým zložením – zamedzí dokonalému butylovému utesneniu spojov hliníkového rámčeku a povrchu tabule skla. Za špeciálne sklo je možné považovať sklo ornamentné, vitrážové, chodopakové, ohýbané, vypuklé, matované chemickým (satinato), alebo mechanickým (pieskované) spôsobom a pod.

3.2. Výskyt interferencií

U izolačného dvojskla sa môžu vyskytnúť interferencie vo forme spektrálnych farieb. Optické interferencie sú charakteristickým javom prekrývania dvoch alebo viac svetelných vĺn pri stretnutí v jednom bode. Vznikajú náhodne a nedajú sa ovplyvniť.

3.3. Efekt dvojskiel

Izolačné dvojsklo a trojsklo má uzavretý objem plynu, ktorého stav je určený barometrickým tlakom vzduchu. Po zabudovaní, pri zmenách teploty, tlaku vzduchu, vznikajú krátkodobé konkávne alebo konvexné prehnutia jednotlivých tabúľ a tým i optické skreslenia. Tento jav je fyzikálnou zákonitosťou všetkých izolačných skiel.

3.4. Anizotropia u tvrdených skiel a ich samovoľné prasknutie (zákazkové kalenie)

Vznikne u skla, ktoré bolo ošetrené predpínacím procesom. Rozdielnymi zónami napätia vzniká dvojitý lom svetelných lúčov, zviditeľňujú sa spektrálne farebné kruhy, motívy mrakov a pod. Počas výroby sodnovápenokremičitého plaveného skla z nečistôt a z prímesí zo sklárskej vsádzky vznikajú v hmote skla inklúzie sulfidu nikelnatého. Pri tepelne neupravenom skle tento fakt nespôsobuje problém. Avšak pri kaliacom procese s ohrievaním na 560-580C a následným chladením je vyvolávané v skle permanentné povrchové tlakové napätie, pričom je menená aj jeho vnútorná štruktúra. Počas fázy ochladzovania skla, pretože NiS má inú tepelnú rozťažnosť ako sklo môže dôjsť lokálne k zvýšeniu vnútorného napätia až do takej miery, že nastane samovoľné roztrieštenie  (deštrukcia skla). Táto nepredvídateľná situácia, závisí od viacerých faktorov ako množstvo, rozloženie, veľkosť inklúzií NiS, ako aj napr. od ich vzdialenosti k povrchu, alebo hrúbky daného skla.

3.5. Kondenzácia na vnútorných plochách

Tvorba rosy na tabuli izolačného skla smerom do miestnosti je určená hodnotou „U“, vlhkosťou vzduchu a vnútornou a vonkajšou teplotou. Orosenie tabúľ je podporované obmedzenou cirkuláciou vzduchu, záclonami atď. U izolačného dvojskla s obzvlášť vysokou tepelnou izoláciou sa môže krátkodobo tvoriť rosa na vonkajšej strane skla vtedy, keď je vonkajšia vlhkosť veľmi vysoká a teplota vzduchu je vyššia, než teplota povrchu tabule.

3.6. Zmáčanie skiel

Zmáčanie povrchu vonkajšej strany izolačného skla môže byť rozdielne, napr. kvôli odtlačku prstov, etikiet, vyhladzovacím prostriedkom a pod. Pri vlhkom povrchu skla spôsobeného rosením, dažďom alebo vodou sa pri čistení skla môže stať rozdielne zmáčanie viditeľným.

3.7. Izolačné sklo s medziokennými priečkami

Dôsledkom vyplývajúcim zo zmien šírky medziokenných priečok, spôsobených zmenou teploty v medzisklennej (izolovanej) dutine medzi sklami nie je možné zabrániť. Viditeľné rezy pílou a nepatrné odlupovanie farby v oblasti rezu sú podmienené výrobou. Odchýlky od pravouhlosti v rozdelených poliach je nutné hodnotiť pri zohľadnení výrobných a montážnych tolerancií. Pri nepriaznivých vplyvoch okolia sa môžu občas pri priečkach vyskytnúť klopkajúce zvuky.

3.8. Prasklina v skle

Preťaženie neočakávaným cudzím pôsobením, napr. náraz, tepelne indukované napätie alebo pohyby konštrukcie rámu, príp. kontakty s konštrukciou pri používaní, môžu viesť k lomu skla. Keby bolo puknutie skla prítomné už pred spracovaním, toto spracovanie by nebolo možné, sklo by nebolo možné rezať atď. Lom skla nie je dôvodom k reklamácii v rámci našej záruky.

Táto záruka sa nevzťahuje na:

a) spojenia s ornamentným, pieskovaným, leptaným ako aj kaleným emailovaným sklom,

b) poškodenia výrobkov spôsobené jeho používateľom alebo treťou osobou v dôsledku zlého užívania, čo sa týka taktiež inštalácie a konzervácie;

c) poškodenia výrobkov spôsobené ich používaním spôsobom, ktorý nie je v súlade s ich určením

d) poškodenia výrobkov spôsobené užívateľom ich používaním do nesprávnych inštalačných alebo exploatačných materiálov.

4. Záverečné ustanovenia:

4.1. Tieto Záručné podmienky a Reklamačný poriadok Spoločnosti sú platné od: 31.03.2022 a účinné od 15.04.2022.

4.2. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok Spoločnosti sú zhotovené v listinnej aj elektronickej podobe, a to v slovenskom jazyku s anglickou, maďarskou a s nemeckou jazykovou mutáciou. V prípade rozporu slovenskej jazykovej verzie Záručných podmienok a Reklamačného poriadku Spoločnosti a anglickej, maďarskej, príp. nemeckej jazykovej mutácie jednotlivých ustanovení Záručných podmienok a Reklamačného poriadku a/alebo rozporov a/alebo pochybností o ich obsahu, má slovenská jazyková verzia Záručných podmienok a Reklamačného poriadku jednoznačnú prednosť pred anglickou, maďarskou a/alebo nemeckou jazykovou mutáciou.

Posledná zmena: v Dunajskej Strede, dňa: 31.03.2022

 

DEKLARÁCIA KVALITY A ÚSILIA:

Spoločnosť zodpovedne vyhlasuje, že naše výrobky sú vyrábané modernou výrobnou technológiou, sú kvalitné, podliehajú prísnym technickým normám a sú kontrolované pravidelne a nekompromisne. No i napriek nášmu úsiliu sa občas môže stať, že niektorý z našich produktov sa poškodí, alebo nevyhovuje úplne vysokým technickým požiadavkám a prísnym technickým normám. Výskyt týchto vád však predstavuje veľmi zanedbateľné percento z celkového počtu nami vyrábaných kvalitných výrobkov. Práve preto Spoločnosť každú reklamáciu zaeviduje do svojej databázy a vynaloží maximálne úsilie o včasné odstránenie reklamovanej vady výmenou vadného výrobku za nový, alebo navrhne inú formu riešenia (dobropis, či storno faktúry). I občasný (skôr mizivý) výskyt týchto vád nás poháňa k ich eliminovaniu, k výrobe ešte kvalitnejších výrobkov, aby naši zákazníci boli s našimi výrobkami stále viac spokojní.

V Dunajskej Strede, dňa: 31.03.2022

 

ODDIEL III

SKLADOVACIE a manipulačné PODMIENKY

Izolačné sklá vyrobené a/alebo dodávané súkromnou obchodnou spoločnosťou s obchodným menom WINDOW GLASS, s.r.o., so sídlom: Mliečany 64, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 907 690, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 29097/T, DIČ: 2021903774, IČ DPH: SK2021903774 /ďalej len „spoločnosť“ alebo „predávajúci“/ musia byť skladované a prepravované podľa nižšie uvedených podmienok:

 1. Umiestnenie tovaru:

Medzi jednotlivé sklá je nutné vkladať dištančné vložky, ktoré musia zamedziť vzájomnému plošnému dotyku skiel. Odporúčajú sa korkové preložky alebo iný pružný materiál. Preložky je nutné umiestniť do 5 cm od hrany, alebo rohov skla. Pri väčších formátoch je treba umiestniť  preložky aj uprostred plochy skla. Medzi rozdielne plochy veľkého izolačného skla je nutné vkladať zvisle min. dve lišty

Max. počet kusov izolačných skiel, ktoré je možné oprieť v jednom rade za sebou, je podľa plochy:

pri veľkosti plochy do 1,5 m2 – 20 ks izolačných skiel

pri veľkosti plochy od 1,5 m2 do 2 m2 – 15 ks izolačných skiel

pri veľkosti plochy nad 2,0 m2 – 10 ks izolačných skiel.

 1. Manipulácia a preprava:

S izolačným sklom sa manipuluje a prepravuje sa vo zvislej polohe – umiestnené tak, aby nedošlo k plošnému styku vedľa seba umiestnených izolačných skiel. Je potrebné vyvarovať sa nárazom na hrany skla.

 1. Skladovanie izolačných skiel

Každý kupujúci izolačných skiel musí vytvoriť riadne skladovacie podmienky (pokryté sklá, chránené pred vplyvom poveternostných podmienok, ako je priame slnečné žiarenie, ľad, sneh, atď.). Polyuretán – vonkajšie tmelenie izolačných skiel – nie je odolné voči UV žiareniu, a pod vplyvom priameho žiarenia hrozí urýchlené starnutie tmelu a tým zvýšené riziko unikanie plynu a prenikanie vlhkosti do medzisklenného priestoru. V dôsledku priameho slnečného žiarenia sa  zvýši aj termické pnutie, v dôsledku čoho môže dôjsť k prasknutiu izolačného skla.

 1. Skladovanie izolačných skiel v zložení s „drôtosklom“:

Izolačné sklá v zložení s „drôtsklom“ musia byť skladované samostatne osobitne, aby nedochádzalo k veľkej koncentrácii tepla vplyvom použitej drôtenej vložky vo vnútri drôtoskla. Dovtedy, kým tieto izolačné sklá nie sú zamontované do okennej jednotky, nesmú byť dlhodobo vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Ani počas prepravy, montáže a/alebo skladovania.

b   šírka drážky pre zasklenie

e   hrúbka zasklievanej jednotky, hrúbka elementu

a1  hrúbka vrstvy tmelu alebo tesnenie

a2  hrúbka vrstvy tmelu alebo tesnene

c   šírka zasklievacej lišty (u dreva min. 14 mm)

h   výška drážky pre zasklenie

g   zapustenie zasklievacej jednotky (zhruba 2/3 hodnoty „h“)

s   voľná plocha medzi dnom drážky a hranou tabule asi 1/3 hodnoty „h“, min. 5 mm)

d   šírka zasklievanej lišty celkovo

 1. Skladovanie jednoduchých, laminovaných, tepelne tvrdených a tepelne spevnených skiel:

Sklá musia byť skladované v suchom, krytom prostredí, chránené pred vplyvom poveternostných podmienok, ako priame sú slnečné žiarenie, ľad, sneh apod. Musia byť chránené pred mechanickým poškodením hrán a pod. Sklá sa ukladajú vždy na hranu a kolmo na základňu, pričom základňa je v miernom sklone 10-15 stupňov, bezpečne rozdelené vymedzovacími podložkami. Obzvlášť otvorené hrany laminovaných skiel musia byť chránené proti korozívnymi, alebo chemicky aktívnymi látkami, napríklad nemôžu stať vo vode, atď.

 1. Sklá po montáži na stavbe:

Ihneď po montáži musia byť odstránené všetky nálepky a etikety, ktoré môžu spôsobiť koncentráciu tepla na malej ploche s následným lomom skla.

Počas alebo po montáži sa izolačné sklo nesmie dostať do styku so silikónovým tmelom acetátového typu. Kyselina octová, použitá v niektorých typoch stavebného alebo sanitárneho silikónu, vážne poškodzuje primárny tmel v izolačných sklách.

Pri maľovaných alebo inak – zvonka, alebo zvnútra – čiastočne zatienených  izolačných sklách hrozia miestne teplotné rozdiely, resp. nahromadenie tepla pri pôsobení slnečných lúčov (alebo vnútorného kúrenia), čo môže viesť k lomu skla – tzv. termošoku.

Termošok hrozí aj v bezprostrednej blízkosti vykurovacieho telesa (varnej dosky, elektrického a/alebo plynového sporáku) otvoreného ohňa a všade, kde môže vzniknúť lokálne namáhanie skla teplom a tým enormné zvýšenie vnútorného pnutia termického pôvodu v sklenenej tabuli.

Zváranie resp. brúsenie v oblasti okna vyžaduje účinnú ochranu povrchu skla proti perlovému efektu pri zváraní, proti odlietajúcim iskrám atď.

Poleptanie/vylúhovanie skla môže byť zavinené chemikáliami, ktoré sú obsiahnuté v stavebných materiáloch (čerstvý betón, omietka, vápno atď.) a v čistiacich prostriedkoch.

Aj dlhodobé pôsobenie vody môže viesť k povrchovému poškodeniu. Sklo musí byť pravidelne čistené, keď je možné, tak aj v priebehu stavebných prác.

Sklá nezatmelené špeciálnym silikónom odolným UV žiareniu nesmú byť montované tak, aby jedna, alebo viac strán /hrán/ neboli skryté v ráme, alebo prekryté zasklievacou lištou okenného rámu.

 1. Záverečné ustanovenia:

7.1. Tieto Skladovacie a manipulačné podmienky Spoločnosti sú platné od: 31.03.2022 a účinné od 15.04.2022.

7.2. Skladovacie a manipulačné podmienky Spoločnosti sú zhotovené v listinnej aj elektronickej podobe, a to v slovenskom jazyku s anglickou, maďarskou a s nemeckou jazykovou mutáciou. V prípade rozporu slovenskej jazykovej verzie Skladovacích a manipulačných podmienok Spoločnosti a anglickej, maďarskej, príp. nemeckej jazykovej mutácie jednotlivých ustanovení Skladovacích a manipulačných podmienok a/alebo rozporov a/alebo pochybností o ich obsahu, má slovenská jazyková verzia Skladovacích a manipulačných podmienok jednoznačnú prednosť pred anglickou, maďarskou a/alebo nemeckou jazykovou mutáciou.

Posledná zmena: v Dunajskej Strede, dňa: 31.03.2022