Izolačné sklá vyrobené firmou WINDOW GLASS, s.r.o.
musia byť skladované podľa nižšie uvedených podmienok:

Umiestnenie tovaru:
Medzi jednotlivé sklá je nutné vkladať dištančné vložky, ktoré musia zamedziť vzájomnému plošnému dotyku skiel. Odporúčajú sa korkové preložky alebo iný pružný materiál. Preložky je nutné umiestniť do 5 cm od hrany, alebo rohov skla. Pri väčších formátoch je treba umiestniť  preložky aj uprostred plochy skla. Medzi rozdielne plochy veľkého izolačného skla je nutné vkladať zvisle min. dve lišty
Max. počet kusov izolačných skiel, ktoré je možné oprieť v jednom rade za sebou, je podľa plochy:

 • do 1,5 m2 – 20 ks
 • 1,5 – 2 m2 – 15 ks
 • nad 2,0 m2 – 10 ks

Manipulácia a preprava:
S izolačným sklom sa manipuluje a prepravuje sa vo zvislej polohe – umiestnené tak, aby nedošlo k plošnému styku vedľa seba stojacích izolačných skiel. Je potrebné vyvarovať sa nárazom na hrany skla.
Skladovanie izolačných skiel
Každý odberateľ izolačných skiel musí vytvoriť riadne skladovacie podmienky. (pokryté sklá, chránené pred vplyvom poveternostných podmienok, ako priame slnečné žiarenie, ľad, sneh, atď.) Polyuretán – vonkajšie tmelenie izolačných skiel – nie je odolné UV žiareniu, pod vplyvom priameho žiarenia hrozí urýchlené starnutie tmelu a tým zvýšené riziko unikanie plynu a prenikanie vlhkosti do medzisklenného priestoru. V dôsledku priameho slnečného žiarenia sa  zvýši aj termické pnutie, v dôsledku čoho môže dôjsť k prasknutiu izolačného skla.
Skladovanie izolačných skiel v zložení s „drôtosklom“:
tieto izolačné sklá musia byť skladované samostatne osobitne, aby nedochádzalo k veľkej koncentrácii tepla vplyvom použitej drôtenej vložky vo vnútri drôtoskla. Dovtedy, kým tieto izolačné sklá nie sú zamontované do okennej jednotky, nesmú byť dlhodobo vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Ani počas prepravy, montáže, alebo skladovania.
t – celková šírka drážky
b – šírka drážky pre zasklenie
e – hrúbka zasklievanej jednotky, hrúbka elementu
a1– hrúbka vrstvy tmelu alebo tesnenie
a2 – hrúbka vrstvy tmelu alebo tesnene
c – šírka zasklievacej lišty (u dreva min. 14 mm)
– výška drážky pre zasklenie
g – zapustenie zasklievacej jednotky (zhruba 2/3 hodnoty „h“)
s – voľná plocha medzi dnom drážky a hranou tabule asi 1/3 hodnoty „h“, min. 5 mm)
d – šírka zasklievanej lišty celkovo

Skladovanie jednoduchých, laminovaných, tepelne tvrdených a tepelne spevnených skiel:
Sklá musia byť skladované v suchom, krytom prostredí, chránené pred vplyvom poveternostných podmienok, ako priame slnečné žiarenie, ľad, sneh., Musia byť chránené pred mechanickým poškodením hrán a pod. Sklá sa ukladajú vždy na hranu a kolmo na základňu, pričom základňa je v miernom sklone 10-15 stupňov,  bezpečne rozdelené vymedzovacími podložkami. Obzvlášť otvorené hrany laminovaných skiel musia byť chránené proti korozívnymi, alebo chemicky aktívnymi látkami, napríklad nemôžu stať vo vode, atď.

Sklá po montáži na stavbe:

 • Ihneď po montáži musia byť odstránené všetky nálepky a etikety, ktoré môžu spôsobiť koncentráciu tepla na malej ploche s následným lomom skla.
 • Pri, alebo po montáži izolačné sklo sa nesmie dostať do styku so silikónovým tmelom acetátového typu. Kyselina octová, použitá v niektorých typoch stavebného, alebo sanitárneho silikónu, vážne poškodzuje primárny tmel v izolačných sklách.
 • Pri maľovaných, alebo inak – zvonka, alebo zvnútra – čiastočne zatienených  izolačných sklách hrozia miestne teplotné rozdiely, resp. nahromadenie tepla pri pôsobení slnečných lúčov(alebo vnútorného kúrenia), čo môže viesť k lomu skla. – termošok.
 • Termošok hrozí aj v bezprostrednej blízkosti vykurovacieho telesa, (varnej dosky, elektrického, alebo plynového sporáku) otvoreného ohňa, všade kde môže vzniknúť lokálne namáhanie skla teplom a tým enormné zvýšenie vnútorného pnutia termického pôvodu v sklenenej tabuli.
 • Zváranie resp. brúsenie v oblasti okna vyžaduje účinnú ochranu povrchu skla proti perlovému efektu pri zváraní, proti odlietajúcim iskrám atď.
 • Poleptanie/vylúhovanie skla môže byť zavinené chemikáliami, ktoré sú obsiahnuté v stavebných materiáloch (čerstvý betón, omietka, vápno atď.) a v čistiacich prostriedkoch.
 • Aj dlhodobé pôsobenie vody môže viesť k povrchovému poškodeniu. Sklo musí byť pravidelne čistené, keď je možné, tak aj v priebehu stavebných prác.
 • Sklá nezatmelené špeciálnym silikónom odolným UV žiareniu nesmú byť montované tak, aby jedna, alebo viac strán /hrán/ neboli skryté v ráme, alebo prekryté zasklievacou lištou okenného rámu.